Referat årsmøte 2020

Referat fra Årsmøte Norske vitenskapelige dykkere (NSD)

Sted: Framsenteret, Tromsø og skype/video. 20.02.20, kl 10-12.

 

Deltakere:

 

Pernilla Carlsson (NIVA), Frode Gerhardsen, Ivan Tatone og Stephen Winckler (UiT) Sten-Richard Birkely, Sebastian Bosgraaf, Even Moland, Frithjof Moy, Michael Poltermann og Mikko Vihtakari (HI), Haakon Hop og Amalia Keck (NPI), Tori Falck (NMM), Morten Krogstad (NORD), Peter Leopold (Indep.).

 

Pernilla ønsket velkommen og gikk igjennom Årsberetningen for 2019.

 

Styret for 2019-2020 har bestått av Pernilla Carlsson (Leder) og styremedlemmer: Frode Gerhardsen, Haakon Hop, Even Moland, Ivar Nesse-Aarrestad. Vara: Sebastian Bosgraaf, Mats Walday. Revisor har vært Mikko Vihtakari. Styre og revisor er valgt for 2 år i 2019. Dermed velges ikke nytt styre i år, men hele styret er på valg i 2021.

 

Økonomien er enkel ved at den kun omfatter innmeldingsavgift (NOK 200) til nettsiden for medlemskap: http://scientificdivers.no/

Det er viktig av alle vitenskapelige dykkere som fortsatt vil være med i NSD melder seg inn på denne siden. Revisjon vil bli sirkulert på e-post.

 

Endringer i regelverk (§26) for arbeidsdykking/vitenskapelig dykking ble diskutert:

 

Ang. sugepumper, klasses som A eller B? Etter å ha spurt, tolker Arbeidstilsynet sugepumper som klasse B. Vi går ut fra at dette kun gjelder sugepumper det går an å suge seg fast i (og har ikke tenkt å spørre mer om det).

 

Arkeologisk dykking satser på å ta Klasse A. Alternativ er å leie inn dykkere med Klasse B. Timepris for arbeidsdykker-team er høy, men uavklart.

 

Fridykking er regulert i § 26, men kan være i § 4. «Hodet under vann» kan utføres lovlig, fordi det ikke ligger under § 26.  Søknad om dispensasjon for fridykking sendt til Arbeidstilsynet fra HI. Arbeidstilsynet kan imidlertid ikke godkjenne dispensasjons-søknaden, fordi den ikke faller under § 26.

 

Dykkere som vil fortsette som vitenskapelige dykkere må ta overgangskurs S-A. Dykkerutdanningen i Bergen holder kurs fra 25 mai – 12 juni (+ 1 uke teori som kan tas som selvstudie). NYD holder kurs i Oslo, i 2 perioder, desember 2020 og januar 2021. NIVA dykkerne (kontakt Mats Walday) satser på å ta dette kurset, evt. også dykkere fra NMM (kontakt Tori Falck).

 

I tillegg må dykkeleder ta et 2-ukers Dykkelederkurs. Dette er et krav fra Arbeidstilsynet, og Klasse 1 eller B er ikke tilstrekkelig for å få dette godkjent. Man må ta kurset, og også en forkortet repetisjon hvert 5 år. Dykkelederkurset som ble holdt i Tromsø av Universitetet i Tromsø i samarbeid med Tromsø Brann og Redning, og dessuten inkluderte dykkere fra Norsk Polarinstitutt og andre uavhengige, var meget bra i regi av Dykkerutdanningen i Bergen.

 

Det ble foreslått at NSD kunne holde egne kurs for Dykkeledelse, men gitt vår erfaring med kurset spesifisert ovenfor er det ikke tilstrekkelig kompetanse i NSD til å holde slike kurs. Dette ville vært en omfattende og tidkrevende jobb, så det er da enklere å betale 30kNOk for et slikt kurs på 2 uker.

 

Det ble også foreslått at NSD skulle sørge for egen forsikring for vitenskapelige dykkere, men det er ikke en mulig løsning fordi institusjonene hvor dykkere er tilsluttet har forsikringsordninger eller er selvassurandør (statlige institusjoner). Det er viktig at dykkere som hyres inn til arbeid for disse institusjoner har arbeidsavtaler, slik at forsikring er inkludert.

 

Oppsummering i endring av regelverk. ESD/AESD-konvertert til klasse A ble diskutert. Noen dykkere (e.g. Peter Leopold, Amaila Keck) har søkt om og fått godkjent klasse A basert på dykkersertifikater fra henholdsvis Tyskland (ESD/AESD) og Australia (American Association for US Divers).

 

Gitt fri flyt av EU-kvalifikasjoner og personell er det neppe nødvending at dykkere med ESD/AESD sertifikater må søke Arbeidstilsynet om tillatelse for å dykke i Norge, selv om de må forholde seg til Norsk regelverk for dykking. Hvis det skal bli et krav at slike dykkere må ta Klasse A, må dette kunne gis på engelsk. Foreløpig er det derfor opp til dykkeleder og institusjoner å gi tillatelse for internasjonale vitenskapelige dykkere med sertifikater tilsvarende ESD/AESD å dykke i samarbeidsprosjekter i Norge. Eventuelt kan man få dette prøvet i rettsvesenet, men det har neppe noen av oss tid eller kapasitet til.

 

European Scientific Diving Panel (ESDP). Mats Walday (NIVA) er representant for Norge her. Det er viktig at vi fortsatt har en god dialog med dem, og vi kan bruke dette til informasjon overfor Arbeidstilsynet for å prøve å få standardisert reglene for vitenskapelig dykking i Norge i forhold til EU.

ESDP har møte i uka som starter 24 februar, og de er interessert i publiserte artikler, med svært høy «impact factor» (> 5), som benytter dykking for å samle inn data og materiale i forskjellige land. Titler kan sendes til Pernilla.Carlsson@niva.no, som videre4formidler disse til ESDP.

 

Krav om utstyr (overflatebasert forsyning) og kurs fører til at kostnadene for å fortsette med vitenskapelig dykking ved respektive institusjoner blir betydelige (sannsynligvis over 1 mill. for hver institusjon). Et 8-ukers Klasse A kurs, som blir den nye inngangen til vitenskapelig dykking er også en stor kostnad, spesielt hvis dette skal dekkes av egen lomme. Det ble diskutert om økte kostnader ville virke begrensende for rekruttering. Dette vil i stor grad avhenge av personlig økonomi og ambisjoner.

 

Fremtidig funksjon og profilering for Norwegian Scientific Divers ble diskutert. Det ble foreslått å sende et Notat til institusjoner som driver vitenskapelig dykking for å oppdatere dem. Det ble også foreslått å skrive en Kronikk. Det ble ikke avgjort hvem som skal dra disse.

 

 

24.02.2020. Referent Haakon Hop